De seinen in bouw en installatietechniek kleuren langzaam van oranje naar groen!

2016 is positief van start gegaan. De seinen in bouw en installatietechniek kleuren langzaam van oranje naar groen. De woningbouw neemt toe en woningcorporaties investeren weer in grootschalige en vaak duurzame renovaties. Deze bewegingen leveren nieuw werk op voor onze branche. Al met al zijn er mogelijkheden om van 2016 een mooi jaar te maken.

De kernvraag die ik verneem onder installateurs E & I is welke lessen er uit de crisisperiode getrokken kunnen worden en hoe we die kunnen toepassen in nieuwe werkmethoden. Hierbij doel ik vooral op tal van nieuwe, duurzame technieken waarvoor ook andere kennisniveaus zijn vereist. Het moment lijkt er rijp voor te zijn. De investeringen die we daar voor doen in bijvoorbeeld het Kennisportaal geven aan dat wij volop mogelijkheden zien om nieuwe, duurzame technieken ook adequaat toe te passen. Daarnaast hoop ik dat de focus door de toenemende economische groei bij het bedrijfsleven ook weer meer gericht kan worden op het investeren in jonge mensen die kiezen voor techniek, zoals in de vorm van het aanbieden van stageplaatsen en stagebegeleiding.

Samenwerking met het Techniekpact
De overheid heeft als middel om het tekort aan goed opgeleide vakkrachten voor de techniek het Techniekpact opgezet, zo is er nu ook voor de regio Zwolle een Techniekpact uitgewerkt. Er zijn activiteiten en doelen benoemd waar Vrienden van Techniek in de regio actief mee is. Speciaal in het document Techniekpact regio Zwolle staan onze concrete activiteiten verwoord. Wij werken graag nog intensiever met hen samen om deze activiteiten een succes te laten worden in Zwolle en omgeving. Vrienden van Techniek onderschrijft de drie hoofddoelen van het Techniekpact: meer instroom van jongeren in de techniek, zorgen dat het onderwijs aan hen goed aansluit op de eisen van de werkgevers én de mensen die al in de techniek werken met hun kennisniveau aangehaakt te laten blijven bij alle nieuwe en duurzame ontwikkelingen.

Hernieuwde bestuursdeelname HBO
Uiteraard is ook de onderwijssector van groot belang voor de Vrienden van Techniek. Ik ben verheugd te kunnen melden dat, na een periode van afwezigheid, het HBO haar bestuurszetel weer wil innemen binnen de Vrienden van Techniek. Concreet betekent dit dat het Windesheim met de cluster Techniek kiest voor een hernieuwde bestuursdeelname. Dit doet zij in samenhang met een aantal aandachtspunten dat het HBO graag vanuit die positie zou willen agenderen. Denk hierbij vooral aan het op een goed niveau krijgen van de doorlopende leerlijnen vanuit MBO naar HBO. Daarnaast is het onderwijs volop actief met het verhogen van de deskundigheid van haar docenten. In deze nieuwsbrief treft u daarvan een concreet voorbeeld aan in de vorm van een interview met Dick de Boer van het Greijdanus College.

Koersen op techniekbrede samenwerking
Ook vormt een onderwerp als het overkoepelende BIM concept een actueel aanknopingspunt voor de Vrienden van Techniek om naar een techniekbrede samenwerking te zoeken. Als partijen in de bouw elkaar binnen BIM steeds beter weten te vinden, dan laten de Vrienden van Techniek die breedte ook graag weerspiegeld zien in een techniekbrede vertegenwoordiging van al deze partijen binnen onze stichting. Hiermee vergroten wij ons speelveld. Ik kan u melden dat wij bijvoorbeeld weer voorbereidende besprekingen zijn gestart met de Vrienden van Werktuigbouw. We inventariseren momenteel hoe wij nader tot elkaar kunnen komen. Met enerzijds het gezamenlijk realiseren van doelen en het anderzijds elke partij afzonderlijk tot haar recht laten komen.

Week van de Techniek
De zeer populaire Week van de Techniek is één van de middelen die wij elk jaar inzetten om de instroom in onze sector te bevorderen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u een warm voorstander bent van dit concept. Wellicht wilt u op een u passende wijze bijdragen een de gecontinueerde realisatie ervan. In dit licht wil ik u inspireren in deze editie van onze nieuwsbrief het interview te lezen met Abdullah Demiroglu, de bevlogen penningmeester van de Week van de Techniek.

Ik wens u veel leesplezier toe en sta open voor al uw suggesties.

Matthijs Breel
Voorzitter Vrienden van Techniek

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!