Doorgaan met mooie en constructieve activiteiten!

De subsidieaanvraag van het Techniekpact is ingediend bij de Provincie Overijssel. Ik meld u dit prominent in dit voorwoord omdat de Vrienden van Techniek in deze ontwikkeling een rol spelen. De bedoeling is dat we vanuit de Vrienden van Techniek nauw gaan samenwerken met een nog aan te stellen programmamanager bij het Techniekpact. Onder de paraplu van het techniekbrede Techniekpact, is mijn mening, nemen we als Vrienden van Techniek een mooie en constructieve positie in. In feite kunnen we vanuit deze nieuwe constellatie het werk dat we al jaren doen voort blijven zetten in onze regio.

Doorgaan met mooie en constructieve activiteiten
Het goede nieuws hiermee is dat we mooie en constructieve activiteiten kunnen blijven aanbieden voor onze vrienden, in een nauwe verbinding met het onderwijs, van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs. Daarmee komt de realisatie van onze doelen steeds dichterbij: genoeg jongeren voor de techniek aantrekken en hen een gedegen lesprogramma aanbieden binnen het voortgezet onderwijs. Een lesprogramma dat ook goed aansluit op wat het technisch bedrijfsleven van hen verlangt.

Vrijwilligers…bedankt!
In het licht van deze techniekbrede ontwikkelingen, past ook de voorgenomen samenwerking tussen de Vrienden van Techniek en de Vrienden van de Werktuigbouw. Deze positieve ontwikkeling neemt concretere vormen aan. Deze samenwerking betekent een verdere versteviging van de techniekbrede aanpak die de Vrienden van Techniek voorstaan, zowel budgettair als activiteitinhoudelijk. Ook hopen wij hiermee het fundament van inzetbare vrijwilligers verder te verstevigen. Uiteindelijk zijn het deze bevlogen mensen waarmee wij in de praktijk alle activiteiten uitvoeren. Ik hoop op een uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Graag geef ik langs deze weg een welgemeend compliment aan al onze huidige vrijwilligers die ons werk mogelijk maken. We kunnen niet zonder hen!

Blijven werven, vooral ook nu
De instroom van jongeren trekt duidelijk aan, tegelijkertijd gaat de vergrijzing en ontgroening verder. Willen we toch in de naaste toekomst onze vacatures in de techniek blijven vervullen, dan pleit ik er tevens voor intensief samen te werken met het UWV en andere instanties. Het is zaak mogelijke zij-instromers te selecteren en hen om en bij te scholen voor inzetbaarheid binnen de huidige techniek. Eveneens pleit ik ervoor om, juist in deze tijd van economische bloei en het daarmee toegenomen werk, verder, of meer dan ooit te investeren in een toename van mensen dat kiest voor techniek, zowel jongeren als zij-instromers. Op deze wijze kunnen we zowel op korte als op middellange termijn aan de vraag naar technische medewerkers blijven voldoen.

Tot slot wil ik graag deze gelegenheid benutten om jongeren te feliciteren met het afronden van hun schooljaar of het behalen van hun diploma. Ik benadruk, mede namens de vrienden, dat zij van harte welkom zijn bij onze lidbedrijven.

Matthijs van Breel
Voorzitter Vrienden van Techniek

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!