29 oktober 2020 STO Zwolle: uitdagende start, inmiddels goed op stoom

Evenals veel andere regio’s stortte ook STO Zwolle zich vanaf 1 januari 2020 vol op Sterk Techniek Onderwijs. Echter, de komst van corona dwarsboomde een flitsende start voor de uitvoering van nagenoeg alle voorgenomen en vaak ook al geplande activiteiten. Annemiek Brink was betrokken bij de subsidieaanvraag voor de regio Zwolle. Inmiddels vervult zij specifiek de rol van verbinder vanuit deze regio tussen het onderwijs en de techniekbedrijven die op basis van cofinanciering participeren: “De start zat tegen, maar inmiddels komen we goed op stoom, ook in de samenwerking met de participerende techniekbedrijven. Dit vraagt flexibiliteit van alle deelnemende partijen en ik ben blij die te mogen constateren. Daar zetten we nu heel actiegericht op in zoals met een nieuw gremium en klankbordgroep. Al met al gaat er heel veel gebeuren!”

Na haar aanstelling voor de verbindende rol richting bedrijfsleven in augustus is Annemiek direct met alle cofinancierende bedrijven gaan praten: “Zoals het bedrijven eigen is, zien zij graag veel vaart en actie bij de uitvoering van de voorgenomen techniekactiviteiten. Echter, ik kreeg direct begrip voor mijn uitleg aan tafel dat er twee factoren zijn die tijd vergen. Ten eerste viel het officiële startschot voor Sterk Techniek Onderwijs in héél Nederland feitelijk pas op 1 januari 2020. Door alle voorbereidingen voor de subsidieaanvraag lijkt het alsof we al veel langer bezig zijn, maar de subsidiegelden kwamen pas vrij op die datum. Dus feitelijk nog niet zo lang geleden.”

Starten en weer….stoppen Vervolgens is het onderwijs na 1 januari 2020 voortvarend projectleiders voor alle deelprojecten gaan zoeken. Annemiek: “Dit vergde extra inzet en tijd omdat het STO-project vanuit het onderwijs gezien midden in het schooljaar 2020-2021 startte. De jaartaken in het onderwijs zijn dan al gevuld, dus was het voor het onderwijs best wel puzzelen hoe halverwege het lopende schooljaar STO in te passen.” Gelukkig was het deelnemende onderwijs direct enthousiast en heeft zij zich actief op de materie gestort en alle benodigde inzet voor de activiteiten op een rij gezet. Helaas kreeg al dit voorwerk een enorme domper door corona. Veel concreet geplande activiteiten zoals een bedrijfsstage voor alle docenten in mei, kwamen onmiddellijk te vervallen. Annemiek: “Kortom, er was veel in gang gezet, maar moest ook vrijwel direct weer worden afgeblazen. Dit geldt ook voor gastlessen en bedrijfsbezoeken die vervielen. Ook stages werden acuut een probleem.”

Handen ineen voor een stevige herstart Na alle bedrijven gesproken te hebben, was de consensus positief en eenduidig. Annemiek: “Ondanks de lastige start, vooral door externe factoren, is de bereidwilligheid bij alle partijen nog steeds heel groot om STO Zwolle stevig en duurzaam van de grond te krijgen. Dit bleek tijdens een bijeenkomst met de cofinancierende bedrijven en de voor STO verantwoordelijke schooldirecteuren van het Greijdanus College, TalentStad en Thorbecke Scholengemeenschap. Ook de beide procesbegeleiders Manon Koldewijn en Michiel van Willigen hielden vanuit de gemeente een overtuigend betoog over het belang van deze samenwerking.”

Concrete afspraken over nieuw gremium Vervolgens zijn concrete afspraken gemaakt, zoals over de onderlinge communicatie. Die kon beter. Annemiek: “Ook richten we een nieuw gremium in waarbij we het bedrijfsleven intensiever betrekken. Uiteraard neemt ook het onderwijs hier actief zitting in en dit gremium plaatsen we boven het STO Zwolle projectbureau. De leden van dit gremium krijgen direct inzicht in wat er aan projecten loopt, wat goed gaat, waar direct bijsturing nodig is en ook: aan welke projecten kan het bedrijfsleven direct deelnemen of meer vanuit een adviserende rol participeren.”

Breed ingestoken klankbordgroep Inmiddels zijn alle cofinancierende bedrijven eveneens uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Annemiek: “Daar hebben we vanuit TalentStad hele goede ervaringen mee. In de nieuwe klankgroepbord zal ook het mbo vanuit het Deltion participeren, naast het bedrijfsleven. Kortom, specialisten uit het onderwijs en bedrijfsleven die daadwerkelijk op de werkvloer zaken kunnen realiseren, een zeer op de praktijk gerichte werkgroep dus. Positief is dat alle uitgenodigde bedrijven willen deelnemen en binnenkort komen we voor de eerste keer bijeen.” Op de agenda staat dan direct het Techlab, een ruimte voor het leerlingen uit het vo alsook de onderbouw, bedoeld om hen te enthousiasmeren voor techniek. Maar ook leerlingen uit de bovenbouw vmbo volgen hier lessen. Dit Techlab zit tegenover het PEC-stadion aan de Zwolse Ceintuurbaan waar ook het Polymer Science Park en de bedrijfsschool van Breman zijn gevestigd. Ook het Deltion heeft hier al een eigen techniekfaciliteit. Een locatie waar dus heel veel techniekonderwijs is geconcentreerd. Tussen deze locaties wordt ook constructief samengewerkt. Hier vindt daarom de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep plaats om te laten zien hoe mooi al deze partijen elkaar fysiek kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. In de toekomst kunnen alle verschillende STO brede- en schoolprojecten gebruik maken van de expertise van de klankbordgroep. Er wordt momenteel nog nagedacht over een manier waarop dit zo constructief mogelijk kan worden georganiseerd.

Al heel veel projecten gaande… Annemiek benadrukt graag dat er al een aantal deelprojecten van start is gegaan, en ook behoorlijk ver is: “Ook daar is het bedrijfsleven vaak al goed aangehaakt. Voorbeelden? We organiseren bijvoorbeeld beroepensafari’s voor de drie deelnemende scholen. Leuk nieuws is dat onder andere Isala daarbij is aangehaakt met als insteek een op techniek gerichte rondleiding voor de leerlingen van de drie scholen door dit Zwolse ziekenhuis. Ook hebben we PO masterclasses in werking. Dit zijn reeksen van vier lessen voor het basisonderwijs inclusief een bedrijfsbezoek. Dit bedrijfsbezoek kan nu even door corona niet plaatsvinden, maar daar zoeken we naar alternatieven om de bedrijven toch bij deze masterclasses te betrekken.”

Onderzoek naar mogelijkheid van bovenschools stagebureau Graag benoemt Annemiek nog een andere cruciale mijlpaal in relatie tot het participerende bedrijfsleven: “We hebben van de drie schoolbestuurders fiat gekregen om te onderzoeken of we één bovenschools stagebureau kunnen inrichten voor de drie scholen. We kijken dan zowel naar leerlingenstages alsook stages voor docenten, gastlessen en bedrijfsbezoeken. De opzet is dat straks via één centraal stagebureau efficiënt te coördineren.”

Vrienden van Techniek Uiteraard draagt STO Zwolle de Vrienden van Techniek een zeer warm hart toe. Immers, vele vrienden participeren op basis van cofinanciering in STO Zwolle. Annemiek: “We zijn blij met hun stevige vertegenwoordiging in STO Zwolle. Neem Bart Nooter van Nooter Technische Installaties; hij neemt ook deel aan de klankbordgroep en Leon Hofman participeert hierin namens Breman. En, daar zijn we ongelofelijk blij mee: we hebben ook heel veel stageafspraken met bedrijven die lid zijn van de Vrienden van Techniek zoals bij Unica. Die stageafspraken maken we nu nog per school, maar ook de Vrienden van Techniek gaan profiteren van het bovenschoolse stagebureau dat ik eerder noemde. Het doel is een maximale match te maken vanuit één centrale regie tussen de leerlingen die een stageplek zoeken en de bedrijven met een stageaanbod. De bedrijven hoeven straks dus niet meer met de scholen separaat in gesprek. We zijn dit bovenschoolse stagebureau nog aan het inrichten maar hier gaat het echt naartoe.” We willen bedrijven vragen hun uiterste best te blijven doen om stageplekken aan te blijven bieden. Ondanks dat we ons heel goed realiseren dat dat op dit moment niet altijd even makkelijk zal zijn, hopen we toch ook op dat vlak te kunnen blijven rekenen op het commitment van de bedrijven.

Voordeel van Zwolse keuzedelengids Maar de Vrienden van Techniek gaan nog een heel ander voordeel merken. Annemiek: “Er komt een Zwolse keuzedelengids. Ieder jaar ontwikkelen we in principe vier nieuwe keuzedelen, aangeboden via deze gids. Leerlingen kunnen voor deze keuzedelen instromen vanuit de drie aan STO Zwolle deelnemende scholen. Een voorbeeld? Momenteel is “koudetechniek” al een keuzedeel. Dan kan het zijn dat koudetechniek al wordt aangeboden in de bedrijfsschool van Breman en Van den Brink Koeltechniek daar ook bij betrokken is. De leerlingen van de verschillende scholen kunnen dan gezamenlijk deelnemen aan dat specifieke keuzedeel. Voor Enexis richten we dit nu ook in voor het keuzedeel “ondergrondse infra” en met Scania zijn we aan de slag voor het keuzedeel “lean”. Kortom, binnen PIE bieden we straks een aantal keuzedelen dat voor vmbo-leerlingen interessant is. En voor het bedrijfsleven is het gewoon handig dat zij niet meer te maken hebben met drie verschillende scholen maar ook voor keuzedelen één coördinerend STO bureau. We verwachten hier in januari 2021 mee te starten in de vorm van een eerste pilot- en sturen erop dat vanaf schooljaar 2021 – 2022 een aantal keuzedelen via de Zwolse Keuzedelengids wordt aangeboden. Al met al gaat er dus heel veel gebeuren! Tot slot: ook gaan we vanuit STO Zwolle veel meer bovenregionaal samenwerken met de andere STO regio’s in Nederland. We kunnen heel veel van elkaar leren.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Een kijkje in de keuken, Breman tijdens Corona.

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Een kijkje in de keuken, Hanzestrohm tijdens Corona.

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Een kijkje in de keuken, Nooter Technische Installaties tijdens Corona.

Lees meer »
Samen gaan we het maken!