18 maart 2020 ​Vrienden van Techniek en Stadkamer: sterke samenwerking in opbouw

De Vrienden van Techniek zoeken onvermoeibaar naar nieuwe wegen om de jeugd in het basisonderwijs te interesseren voor techniek en technologie. Neem onze groeiende samenwerking met Stadkamer in Zwolle. Manon Schrijnemaekers is hiervoor kwartiermaker: “Wat Stadkamer succesvol doet met cultuureducatie willen we ook bereiken voor techniek en technologie.”

Stadkamer in Zwolle hanteert een inmiddels succesvol concept om cultuureducatie op basisscholen te stimuleren en van meer kwaliteit te voorzien. Manon is ook bestuurslid van de Vrienden van Techniek (VvT): “Wat de VvT in dit concept aansprak waren de geboekte resultaten en reikwijdte. Alle scholen in Zwolle doen mee.”

Oplopende stimuleringsgelden
Het Zwolse model cultuureducatie van Stadkamer heeft als fundament een stimuleringsfonds, adviseurs die de scholen adviseren en een aanbod dat inzichtelijk is via de website. Deelnemende scholen leggen zelf een bedrag per leerling in het fonds in en kunnen kiezen voor een gefaseerde deelname. Manon: “Hoe meer zij in deze drie fases doorgroeien, hoe hoger de gelden uit het achterliggende fonds. In fase 1 kunnen scholen hun eigen inleg besteden aan cultuureducatieve activiteiten plus eenmaal hetzelfde bedrag gematcht vanuit het fonds. In fase 2 besteden zij hun eigen inleg plus twee keer hetzelfde bedrag als matchingsgeld. In fase 3 besteden zij hun eigen inleg plus vier keer hetzelfde bedrag als matchingsgeld. Kortom, hoe structureler zij deze activiteiten verankeren in hun beleid hoe hoger de fase waarin zij komen. Dit systeem met deze financiële prikkels borgt kwaliteit, want de oplopende criteria hebben te maken met zaken als visie, op-, bij- en nascholing van de leerkrachten en de borging van de activiteiten in het onderwijs.”

Koersend op samenwerking Twee jaar geleden hebben onder andere de VvT, samen met andere partijen zoals het onderwijs, Stadkamer benaderd om te overleggen of deze succesvolle blauwdruk voor cultuureducatie ook toe te passen zou zijn voor techniekeducatie. Een vraag met uiteindelijk een positief antwoord voor de VvT. Manon: “Van belang is om je te realiseren dat Stadkamer in de basis een bibliotheek is. Hier ligt ook de kern van de samenwerking. De bibliotheek is er voor alle basisvaardigheden voor alle bewoners van Zwolle. In de huidige maatschappij hoort daar zeker ook technologie bij. Vanuit dat inzicht heeft Stadkamer positief besloten om met de VvT te gaan samenwerken. Scholen die iets met techniek willen doen, zien vaak door de vele bomen het bos niet meer. Door de kanalisering van deze activiteiten via de onafhankelijke Stadkamer en haar website krijgen scholen veel meer een totaaloverzicht van welke activiteiten er met techniek en technologie allemaal mogelijk zijn. Hierin kunnen zij ook ondersteund worden door een onafhankelijke adviseur.”

Kwartiermaken: van plan tot praktijk
Manon Schrijnemaekers opereert sinds 1 maart 2019 als kwartiermaker om deze samenwerking concreet vorm en inhoud te geven. Per 1 mei 2019 is daar haar collega Marike van Wezenberg aan toegevoegd, ook als kwartiermaker: “Stadkamer is 100% onafhankelijk, biedt zelf geen activiteiten aan en kent dus geen commercieel belang. Die onafhankelijke positie is een belangrijke pijler onder onze samenwerking. We hebben de opdracht gekregen binnen de samenwerking om vanuit het kader van techniek en technologie een werkbare infrastructuur op te zetten. Inmiddels hebben wij bijvoorbeeld alle mogelijke aanbieders van activiteiten en diensten op het gebied van techniekeducatie in kaart gebracht.”

“Ook inventariseren we welke cultuuraanbieders zich bewegen op de scheidslijn tussen cultuur en techniek, een actuele invalshoek die ook stimulering verdient. Al deze aanbieders kunnen vanaf januari 2020 hun aanbod via de website van Stadkamer presenteren. Scholen hebben daarmee vrij eenvoudig inzichtelijk wat er allemaal mogelijk is als zij iets met techniek willen doen. Eveneens overleggen we met de drie pabo’s in Zwolle om ook hun scholingsaanbod vanuit Stadkamer voor leerkrachten binnen de context van techniek & technologie goed neer te zetten.”

Aan de weg timmeren
Daarnaast, en dit is wezenlijk onder het concept, zijn Manon en haar collega bezig om het bijbehorende stimuleringsfonds in de lucht te krijgen: “Daarover zijn we met partijen in gesprek. Ook gaan we langs bij scholen en hun besturen. We vragen op welke manier zij een bijdrage willen leveren om wetenschap en technologie op te nemen in hun curriculum.” De overheid heeft via labelling bepaald hoeveel geld aan cultuureducatie per leerling uitgegeven mag worden. Voor techniek en technologie is dat helaas niet zo. Manon: “Dus zijn we nu volop met scholen en besturen in overleg om te achterhalen welke plek zij zien voor techniek en technologie in het basisonderwijs.” Ook behoort tot het kwartiermaken het bij- en nascholen van de aanbieders van cultuuractiviteiten in relatie tot techniekeducatie.

Tijdhorizon
Manon benadrukt dat deze nieuwe samenwerking financieel mogelijk is gemaakt met incidentele middelen van provincie Overijssel en de gemeente Zwolle: “De planning is dat we voor de zomer van 2020 deze opdracht afronden.” Stadkamer ziet het belang in van techniek en technologie in het primair onderwijs. Hiervoor is een goede samenwerking zoals deze noodzakelijk. Om hier een goede basis voor te leggen, steekt Stadkamer er dit jaar ook eigen middelen in. En als het kwartier maken straks is afgerond? Manon: “Dan blijven we steeds verder ontwikkelen aan dit concept en beogen we een organisatie die staat en blijft staan. Ook proberen we deze samenwerking steeds verder te integreren in zowel de reguliere werkzaamheden van Stadkamer als de reguliere onderwijsactiviteiten van het basisonderwijs.” Overigens benadrukt Manon dat er ook al voorzichtige verkenningen gaande zijn om dit concept geschikt te maken voor samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Vrienden van Techniek
Tot slot: welk specifiek stempel van de VvT vindt Manon in deze samenwerking terug? Manon: “Heel duidelijk het vermogen om verbindingen te leggen én het samenwerken met regionale partners. Wat we samen beogen en proberen te doen, is aan te sluiten bij de scholen, via het excellente kanaal van Stadkamer. Ook kunnen specifieke activiteiten van de VvT heel mooi worden opgenomen als activiteit onder de paraplu van Stadkamer zoals de Week van de Techniek. Zo maken we de cirkel rond!” Opnieuw benadrukt Manon dat de samenwerking geen eenmalige activiteit betreft: “We zetten een bestendige infrastructuur op waarbinnen de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs de kans krijgt zich duurzaam te ontwikkelen en hiermee haar bestaansrecht krijgt en houdt.”

Oproep
Tot slot roept Manon geïnteresseerde bedrijven op om mee te doen: “Basisvoorwaarde is uiteraard dat zij iets willen doen vanuit de driehoek onderwijs, bedrijfsleven en techniekeducatie. Is die insteek er en zijn ze enthousiast? Dan komen wij heel graag met hen in gesprek.” Meer informatie: www.stadkamer.nl.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

STO Zwolle: uitdagende start, inmiddels goed op stoom

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Framing en beeldvorming rondom Techniek

Lees meer »
Vrienden van Techniek

eL-Tec Elektrotechnologie: magneet voor jong technisch talent

Lees meer »
Samen gaan we het maken!